Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o projekte:   Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

 

Stručný popis projektu

Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

(kód 302051AFK6)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EU prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD. Navrhovaný projekt je plne v súlade s programom IROP 2014 – 2020. Projekt, predložený v rámci prioritnej osi č. 5 prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Intervencie realizované prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou v IROP komplementárne prispievajú k tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10. Predkladaný projekt s názvom: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2  má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov:   63.736,68 €

Maximálna výška NFP:                              60.549,85 €

Dátum začatia realizácie projektu:          11/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu:     06/2022

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051AFK6-511-51:

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-irop-z-302051afk6-511-51-313.html

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.  IROP-Z-302051AFK6-511-51:

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nfp-c-irop-312.html

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                           

                                                                    


Informácia a o získaní príspevku z OP IROP na projekt:   Financovanie chodu kancelárie MAS

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov:  105 474, 92 €

Schválená výška NFP:                              100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu:         01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu:    31.10.2019

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q771-511-23 :  

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-irop-z-302051q771-511-23-315.html

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302051Q771-511-23:  

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-dodatok-c-1-k-zmluve-o-nfp-c-irop-z-302051q771-316.html

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou