Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o projekte:   Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

 

Stručný popis projektu

Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

(kód 309190R161)

 

Cieľom projektu s názvom Náklady na animačnú činnosť Agroprameň je, aby sa úspešne zrealizovala stratégia CLLD. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejného a neziskového sektora a zároveň podporovať a rozvíjať princípy  prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Strategický cieľ:

„Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“.

Projekt v sebe zahŕňa niekoľko činností:

•  propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,

•  výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a ďalších aktérov,

•  vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

 

Prijímateľ:                                                     Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov:    20 757,90 €

Maximálna výška NFP:                               20 757,90 €

Dátum začatia realizácie projektu:            03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu:      12/2023

 

Zmluva o poskytnutí NFP č.  NFP309190R161:

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-nfp309190r161-306.html

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou