Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agroprameň

Územie s rozlohou 183,174 km2 sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresu Dunajská Streda (obce Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potôňske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom) v centrálnej časti Žitného ostrova.

Jedná sa o nížinnú, značne odlesnenú krajinu s vysokým podielom ornej pôdy, v ktorej však v blízkosti rieky Dunaj a Malý Dunaj sa vyskytujú hodnotné územia, lužných lesov.

Žitný ostrov zaberá najväčšiu časť Podunajskej roviny a je najrozsiahlejším vnútrozemským ostrovom v Európe. Riekami obmývané rovinaté územie patrí k najúrodnejším oblastiam Slovenska. Prírodné pomery predurčili oblasť k poľnohospodárskej výrobe, ale v súčasnosti sa čoraz častejšie využíva aj na rekreačné účely. K atraktivite tohto regiónu nepochybne prispieva krásne prostredie s množstvom termálnych kúpalísk s dobre vybavenými službami. Voda na nivách Podunajskej nížiny je rôzne mineralizovaná.

Pod jeho povrchom sa nachádza bohatstvo obrovskej hodnoty. 10 miliárd metrov kubických kvalitnej pitnej vody. Ide o najväčšie zásoby pitnej vody v strednej Európe.

Menšia časť riečneho ostrova je štátna prírodná rezervácia, zvyšok sa intenzívne využíva na poľnohospodárske účely.

Poľnohospodárstvo a umelé hnojenie, intenzívna priemyselná výroba – to všetko prispieva k znečisteniu povrchovej vody a ovplyvňuje aj kvalitu podzemných vôd.

Pomocnú ruku ochranárom podala aj Európska únia. Z európskeho fondu LIFE prúdia peniaze na záchranu jedinečného ekosystému. Vďaka medzinárodným financiám slovenskí ochrancovia prírody odkúpili , a dlhodobo si prenajali asi 330 hektárov pôdy . Odkúpenú lokalitu vyhlásili za prírodnú rezerváciu.

Keďže územie Žitného ostrova je veľmi úrodné, najväčšie plochy boli premenené na polia a zachovalo sa len veľmi málo lesov a lúk. Popri Dunaji sa vyskytujú lužné lesy, v ktorých rastie napr. Topoľ biely a čierny, rôzne vŕby, jelša lepkavá. Len v týchto lesoch sa vyskytuje liana, vinič lesný a hloh čierny. Žitný ostrov má veľmi bohatú vegetáciu.

Fauna Žitného ostrova je veľmi rôznorodá. Najvýznamnejšou nízkou zverou sú zajace, bažanty a jarabice. Spomedzi vysokej zveri sa tu najviac vyskytujú srnce, jelene tzv. dunajské a diviaky. Vládnucim prvkom živočíšstva je však vodné vtáctvo. Sú tu rôzne druhy kačíc, labutí (najmä ôabuť spevavá), čajok, kormoránov a dropov atď. Vody Dunaja a jeho ramien obýva veľký počet rýb napr. zubáč obyčajný, zubáč volžský, sumec sivý, karas obyčajný, blatniak, slnečnica a ešte mnohé ďalšie.

Prírodné prostredie Žitného ostrova sa silne degradovalo kvôli intenzívnej poľnohospodárskej výrobe, silných vetrov a vodnej erózii. Na severe k znehodnocovaniu prispieva aj priemyselná výroba. Celé pobrežie Dunaja spolu so svojimi lesmi je chránená krajinná oblasť.

Na Žitnom ostrove sa pestujú teplomilné plodiny ako napr. kukurica, pšenica, cukrová repa, slnečnica, repka olejka, rôzne druhy ovocia a zeleniny. Spomedzi priemyslu je tu zastúpený hlavne potravinársky, strojársky, chemický.