Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o projekte: Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň 

 

Stručný popis projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň           

(kód 302051T477)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD, pomocou zrealizovania aktivít projektu a celkové posilnenie partnerstva MAS v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP.

Strategickým cieľom je „Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“. Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách. Medzi hlavné oblasti záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych a spoločenský život.

Hlavné strategické priority:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života,

Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti,

Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok rómskej komunity,

Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja,

Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia,

Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva.

 

Prijímateľ:                                                      Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov:    357 321,05 €

Maximálna výška NFP:                               339 455,00 €

Dátum začatia realizácie projektu:            04/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu:      12/2023

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-02051T477-511/512-28:

informacna-tabula-2/faktury-zmluvy-objednavky/zmluva-irop-z-02051t477-511-512-28-309.html

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou