Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                             

 

mapa2

                              AGROPRAMEŇ (Miestna akčná skupina)

   

V juhozápadnej časti Slovenska leží medzi korytom Veľkého Dunaja a ramenom Malého Dunaja najväčší riečny ostrov – Žitný ostrov. Zasahujú doň tri kraje (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a spadá do štyroch okresov (Bratislava vidiek, Senec, Dunajská Streda, Komárno).


Agroprameň (MAS) pôsobí v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji.

 

Agroprameň (MAS) spája 14 obcí: Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka a Vojka nad Dunajom. Viac tu

 

 

 

Projekty:

 

 

Informácia o projekte:   Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Agroprameň

 

 

Názov projektu:   Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Agroprameň

Kód projektu:       309190CKR8

 

Ciele projektu:

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EU je úspešná implementácia stratégie CLLD v súvislosti s pridelenou dodatočnou alokáciou. Realizácia projektu zameraného na prevádzkové a animačné náklady vo výraznej miere prispeje k zlepšeniu kvality života na vidieku, prináša dostatok nových príležitostí a investícií pre vidiecke obyvateľstvo. Zabezpečenie pokrytia výdavkov MAS na prevádzku prispeje k plynulému napĺňaniu plánovaných cieľov v súvislosti s pridelenou dodatočnou alokáciou, MAS bude schopná informovať a propagovať obyvateľov aj podnikateľský sektor o možnostiach podpory a koordinovať ich zámery, ktoré sa pretavia v realizované projekty podporené zo stratégie MAS.

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 72.835,89 €

Maximálna výška NFP: 72.835,89

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2023

Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2025

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou                                                            

                                            

 

                  

    

 

 


Informácia o projekte:   Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

 

Stručný popis projektu

Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

(kód 302051AFK6)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EU prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD. Navrhovaný projekt je plne v súlade s programom IROP 2014 – 2020. Projekt, predložený v rámci prioritnej osi č. 5 prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Intervencie realizované prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou v IROP komplementárne prispievajú k tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10. Predkladaný projekt s názvom: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2  má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 63.736,68 €

Maximálna výška NFP: 60.549,85 €

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2022

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                           

 

                                                                                               


Informácia o projekte: Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň 

 

Stručný popis projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň           

(kód 302051T477)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD, pomocou zrealizovania aktivít projektu a celkové posilnenie partnerstva MAS v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP.

Strategickým cieľom je „Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“. Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách. Medzi hlavné oblasti záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych a spoločenský život.

Hlavné strategické priority:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života,

Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti,

Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok rómskej komunity,

Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja,

Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia,

Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 357 321,05 €

Maximálna výška NFP: 339 455,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                          

 

 


Informácia o projekte:   Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

 

Stručný popis projektu

Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

(kód 309190R161)

 

Cieľom projektu s názvom Náklady na animačnú činnosť Agroprameň je, aby sa úspešne zrealizovala stratégia CLLD. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejného a neziskového sektora a zároveň podporovať a rozvíjať princípy  prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Strategický cieľ:

„Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“.

Projekt v sebe zahŕňa niekoľko činností:

•  propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,

•  výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a ďalších aktérov,

•  vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 20 757,90 €

Maximálna výška NFP: 20 757,90 €

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                            

 

                                                                        


 Informácia a o získaní príspevku z OP IROP

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 105 474, 92 €

Schválená výška NFP: 100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2019prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

04.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Detail

12.10.2016

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Detail

11.10.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

Detail

23.09.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Detail

20.09.2016

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Detail

Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Názov projektu:          Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Opatrenie:                   19

Podopatrenie:            19.1

Kód projektu:             191TT040013

 

Cieľ projektu:

nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a pripraviť partnerstvo členov Agroprameň pre uchádzanie sa o podporu v rámci MAS z PRV SR 2014-2020, pomôcť im pripraviť Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

 

Predmet projektu:

realizácia uvedených aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí v rámci združenia Agroprameň s cieľom vypracovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.