Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva MAS 088/7.2/5_2023, vyhlásená dňa 04.09.2023

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.25_2023.pdf (783.06 kB)

 

zverejnené 04.09.2023

 

Prílohy k výzve:

088__Agroprameň_Konsolidované znenie kritérii pre výber projektov_FINAL.pdf (824.2 kB)

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx (169.84 kB)

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx (58.03 kB)

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx (853.92 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx (43.85 kB)

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx (16.31 kB)

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx (21.88 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx (72.82 kB)

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx (805.51 kB)