Obsah

Výzva MAS 088/1.2/4

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 1.2 Podpora na demonstračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0881.24_FINAL.pdf (1.08 MB)

 

zverejnené 01.06.2022

 

Prílohy k výzve:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (969.93 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3 (1).xlsx (33.47 kB)

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3 (2).docx (47.96 kB)

priloha_c_12b-potvrdenie-o-dlzke-odbornej-praxe-verzia-1.3 (1).docx (32.03 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20.68 kB)

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-v-zneni-dodatku- c.1.pdf (845.69 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327.83 kB)

priloha_c_15b-kriteria-pre-uznatelnost-vydavkov-pod-verzia-1.3.docx (44.47 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3 (1).docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16.31 kB)

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (789.65 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21.05 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_SZ.pdf (542.34 kB)

priloha_c_25b_zoznam_predloench_iadost_o_minimlnu_pomoc-verzia-1.3.xlsx (14.1 kB)

priloha_c_26b_vyhlasenie_prjemcu-minimlnej-pomoci_-podopatrenie-1-2-verzia-1.3.docx (47.84 kB)

priloha_c_27a_usmernenie ppa.pdf (950.79 kB)

Prílohač.1 prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1.85 MB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22.41 kB)

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS Agroprameň.pdf (881.26 kB)