Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam k podávaniu žiadosti o platbu (ŽoP)

Typ: náš tip
Oznam k podávaniu žiadosti o platbu (ŽoP)

Prijímatelia v rámci PRV SR 2014 – 2020 podávajú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) na formulári ŽoP zverejnenom na stránke www.apa.sk v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014 – 2020 / Žiadosť o platbu, vrátane povinných príloh k ŽoP podľa „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o platbu vrátane dôležitých upozornení pre prijímateľa“, ktorý tvorí minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa zvoleného systému financovania. Upravené, resp. doplnené zoznamy povinných príloh k ŽoP budú pravidelne aktualizované na www.apa.sk v časti Žiadosť o platbu.

V prípade, že prijímateľ, ktorý má povinnosť zriadiť záložné právo v prospech PPA v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Príručkou pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 a nebude mať v čase registrácie ŽoP uzatvorenú a zverejnenú zmluvu o zriadení záložného práva s PPA na www.crz.gov.skŽoP bude prijímateľovi vrátená. Výnimkou môže byť napr. minimálne 1 kalendárny mesiac pred podaním ŽoP registrovaná žiadosť o zriadenie záložného práva na PPA, na základe ktorej ešte nebola uzatvorená zmluva o zriadení záložného práva. Ak bude táto registrovaná žiadosť o zriadenie záložného práva nakoniec zo strany PPA zamietnutá, prípadne prijímateľ požiada o jej späť vzatie, ŽoP bude prijímateľovi vrátená aj v tomto prípade.

V prípade bankovej záruky, resp. ručenia – pokiaľ nie je prílohou v ŽoP potvrdenie príslušnej bankovej inštitúcie, resp. potvrdenie o ručení v zmysle Príručky pre prijímateľa/Zmluvy o NFP, ŽoP bude prijímateľovi vrátená.

Ak sa prijímateľ rozhodne podať ŽoP formou elektronického podania ŽoP so zaručeným elektronickým podpisom prijímateľa (ZEP), prijímateľ zasiela elektronicky (ak je to technicky možné) okrem formuláru ŽoP aj elektronické verzie povinných príloh. Zároveň prílohy k ŽoP podľa časti 1 uvedené v „Zozname povinných príloh k žiadosti o platbu vrátane dôležitých upozornení pre prijímateľa“  prijímateľ zasiela poštou, alebo osobne na podateľňu PPA najneskôr do 3 pracovných dní od podania ŽoP elektronickou formou. Predbežný termín spustenia možnosti elektronického podania ŽoP je stanovený na máj 2016.

Upozornenie k vypĺňaniu „Prílohy č. 1 k ŽoP - Zoznam deklarovaných výdavkov.pdf“:
prijímateľ do časti „Číslo položky zo Zmluvy“ (stĺpec 1) uvedie konkrétne číslo položky, ktorá sa nachádza v prílohe Zmluvy o poskytnutí NFP „Oprávnené výdavky Projektu“ (ďalej len „tabuľka OV“), príp. ak sa v tabuľke OV pri jednotlivých položkách nenachádza číslovanie, prijímateľ si napočíta konkrétny riadok v tejto prílohe a to číslo uvedie do „Prílohy č. 1 k ŽoP - Zoznam deklarovaných výdavkov.pdf“ – do časti „Číslo položky zo Zmluvy“ (stĺpec 1). Takto postupuje pri každej nárokovanej položke v rámci ŽoP.


Vytvorené: 22. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 08:47
Autor: Správce Webu