Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Typ: ostatné
Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou platby na ekologické poľnohospodárstvo a ktorým bolo doručené oznámenie o nesúlade vo výmerách vzťahujúce sa k tejto podpore, do pozornosti Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“)vo veci problémov s identifikáciou plôch na register ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „REV“) doručené na PPA dňa 03.05.2016 (ďalej „stanovisko“). V stanovisku MPRV SR okrem iného uvádza nasledovné odpovede k problémom, ktoré PPA zistila pri administratívnej kontrole žiadostí porovnaním žiadateľmi nahlásených údajov s údajmi zapísanými v REV:

 1. Situácia: Žiadateľom deklarovaná výmera na diele pôdneho bloku (ďalej len „DPB“) je vyššia ako tá, ktorú má registrovanú v REV.
  Stanovisko: Relevantná je výmera DPB registrovaná v REV. Prílohu k žiadosti tvorí podľa § 32, ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.:
  • zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa má vzťahovať záväzok, s označením plochy, v konverzii s uvedením trvania konverzie,
  • grafická príloha s vyznačením poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
  • aktuálna kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s uvedením druhu chovaných zvierat k 1. máju prvého roku záväzku. Žiadateľ mal do deklarácie uviesť výmery DPB, ktoré má na poslednom aktuálne platnom oznámení o registrácii.
 2. Situácia: Kontrola na mieste (ďalej len „KNM“) u žiadateľa namerala na DPB vyššiu výmeru, ako si deklaroval v žiadosti, a aj ako je výmera registrovaná v REV.
  Stanovisko: Pokiaľ KNM zistila fyzicky vyššiu výmeru ako je deklarovaná v žiadosti i v REV, bude uznaná výmera podľa údajov v žiadosti (pokiaľ je zhodná s výmerou v REV a sú všetky diely registrované). Do žiadosti si žiadateľ mal vpísať údaje zhodné s údajmi v REV, teda v oznámení o registrácii.
 3. Situácia: Došlo k zmeneLPIS-u a DPB sa v REV nezmenil (žiadateľ nenahlásil zmenu).
  Stanovisko: Pokiaľ žiadateľovi bola známa zmena LPIS, mal túto zmenu (akúkoľvek) pre aktuálny rok nahlásiť do REV v zmysle § 7, písm. b) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“).
 4. Situácia: Žiadateľ má v REV časť DPB v konverzii a časť mimo konverzie, pričom v deklarácii má celý DPB deklarovaný v konverzii alebo mimo konverzie.
  Stanovisko: V tomto prípade odporúčame akceptovať údaj v deklarácii. V registri a na oznámení je bežne uvedená časť dielu v inom štatúte, to je v súlade s pravidlami EPV. Asi by bolo správnejšie v takýchto prípadoch, aby si sám žiadateľ rozdelil diel na toľko častí, koľko má v ňom štatútov a rozpísal to. Inak výška platby je v oboch štatútoch rovnaká.

Postup PPA:
Pre rok 2015: Vzhľadom na to, že výška podpory je v oboch štatútoch rovnaká, a nakoľko v tomto štádiu administrovania žiadostí už nie je možné dodatočne upravovať deklarácie v jednotných žiadostiach na rok 2015, PPA bude pre žiadosti podané v roku 2015 pri platbe na ekologické poľnohospodárstvo akceptovať údaje v deklaráciido výmery registrovanej v REV.
Pre rok 2016: V jednotných žiadostiach od roku 2016 je však potrebné, aby žiadatelia uvádzali údaje v deklarácii v súlade s REV, teda rozdelené na jednotlivé parcely s príslušným štatútom (v konverzii alebo mimo konverzie). Úpravu deklarácie by mal vykonať žiadateľ písomne na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste podania svojej žiadosti vo svojom vlastnom záujme čo najskôr, aby sa pre rok 2016 vyhol nezrovnalostiam na REV. V rámci tejto úpravy nemôže dôjsť k navýšeniu výmery ani k inému doplneniu žiadosti.  

 1. Situácia: Žiadateľ má v REV celý DPB registrovaný mimo konverzie a deklaruje ho ako DPB v konverzii (prípadne naopak).
  Stanovisko: Odporúčame vyzvať žiadateľa na nápravu zistenej chyby. Žiadateľ zodpovedá za to, čo do žiadosti uvedie.
  Postup PPA: Vzhľadom na to, že výška podpory je v oboch štatútoch rovnaká, a oprava nemá vplyv na iné súvisiace údaje v žiadosti, PPA pripúšťa opraviť túto chybu ako zrejmú chybu pri vypĺňaní žiadosti. Žiadateľ má možnosť o opravu zrejmej chyby požiadať písomne príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania svojej žiadosti.
  PPA odporúča žiadateľom preveriť si aj údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2016 a v prípade zistenia obdobných chýb, môže žiadateľ vo svojom vlastnom záujme využiť vyššie popísaný postupčo najskôr, aby sa pre rok 2016 vyhol nezrovnalostiam na REV.

PPA taktiež požiadala MPRV SR o stanovisko k otázke: Na úrovni jednotlivých DPB evidujeme veľký počet nezrovnalostí, z čoho je zrejmé, že nie je možné dosiahnuť zhodu dát uvedených v žiadostiach s údajmi REV. Nie je nám zrejmé, či postačuje kontrolovať len výmeru v rámci záväzku.
Stanovisko: PRV SR 2014 – 2020 určuje v opatrení EP ako podmienku oprávnenosti pre žiadateľa počas celej dĺžky záväzku byť vedený v registri EPV na ÚKSÚP-e. Túto povinnosť mu ukladá aj § 32, písm. a) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. O výmerách pôdy sa v týchto podmienkach nehovorí. V zásade by ale mala žiadosť žiadateľa vychádzať z údajov, ktoré má v oznámení o registrácii, kde sú uvedené DPB a ich výmery. Každú zistenú zmenu by mal žiadateľ nahlasovať na ÚKSÚP v zmysle zákona o EPV. Mala by sa teda uznávať len výmera, ktorú má registrovanú v REV.

Ďalšou diskutovanou témou bola otázka: Podľa pravidiel pre EP sú záväznými údaje v REV, preto Vás žiadame o usmernenie, do akej miery je v zmysle platnej legislatívy EÚ, PRV SR 2014 – 2020 a NV SR č. 75/2015 Z. z. potrebné tieto detailné údaje na úrovni DPB overovať/zosúladiť/opraviť ako zrejmú chybu (napr. či v prípade nesúladu s REV ide o porušenie podmienok pre ekologické poľnohospodárstvo a je potrebné uplatniť sankciu za nedodržanie podmienok ekologického poľnohospodárstva, alebo sú plochy nad výmeru v REV neoprávnené pre platbu ekologické poľnohospodárstvo a je potrebné uplatniť sankciu za nadvýmeru).
Usmernenie: za základ berieme údaje v REV. Každý prevádzkovateľ v systéme EPV je povinný v zmysle § 7, písm. b zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii, teda aj zmenu výmery, resp. údajov o DPB. V prípade zisteného nesúladu údajov o DPB s údajmi v REV, tento nesúlad je potrebné zosúladiť/opraviť ako zrejmú chybu. Nejedná sa o porušenie podmienok pre ekologické poľnohospodárstvo a sankcia sa neuplatňuje. Plochy nad výmeru uvedenú v REV je potrebné považovať za neoprávnené pre platbu.

Zároveň podľa usmernenia MPRV SR ohľadne prechodu EPV z konverzie do EPV mimo konverzie je potrebné brať do úvahy dátum30.6. príslušného roka, podľa ktorého sa určuje prevažujúca časť roka, t. j. či bol žiadateľ prevažujúcu časť roka v konverzii alebo mimo konverzie. Pre upresnenie uvádzame nasledujúce príklady:

1. žiadateľovi konverzia v roku 2014 - rok 2015 je už obdobie po konverzii
2. žiadateľoviskončila konverzia 1.2.2015 - rok 2015 je už obdobie po konverzii
3. žiadateľoviskončila konverzia 15.10.2015 -  rok 2015 je obdobie  v konverzii  (najneskôr do 30. novembra) a rok 2016 po konverzii
4. žiadateľovivstúpil do EPV mimo konverzie 30.6.2015 - rok 2015 je obdobie po konverzii
5. žiadateľovivstúpil do EPV mimo konverzie 01.07.2015 - rok 2015 je obdobie v konverzii.

Na základe stanoviska MPRV SR k predloženým otázkam PPA ohľadne problémov s identifikáciou plôch na REV musela PPA pristúpiť dodatočne k príslušným úpravám Integrovaného administratívneho a kontrolného systému, v dôsledku čoho došlo k predĺženiu procesu administrácie dotknutých žiadostí o platbu na ekologické poľnohospodárstvo.


Vytvorené: 2. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2016 00:00
Autor: Správce Webu