Obsah

Výzva MAS 088/7.2/6, vyhlásená dňa 15.02.2024

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.22024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 783 kB

 

zverejnené 15.02.2024

 

Prílohy k výzve:

088__Agroprameň_Konsolidované znenie kritérii pre výber projektov_FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 824.2 kB

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 169.84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 606.2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 58.03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 853.92 kB

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 43.85 kB

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 292.45 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.31 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 843.46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 24.06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.88 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 30.5 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 72.82 kB

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 805.51 kB