Obsah

Výzva bola ukončená dňa 25.02.2021!

 

Výzva MAS 088/7.2/2

Aktualizácia č. 2

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.2. Touto aktualizáciou č. 2 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 25.02.2021. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.22(1).pdf (1004.31 kB)

zverenené 03.12.2020

 

Prílohy k výzve:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (967.16 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20.68 kB)priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc (532 kB)

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc (532 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16.31 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (47.37 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541.94 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886.34 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1.85 MB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22.41 kB)


Aktualizácia č. 1

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.2. Touto aktualizáciou č. 1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.11.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Výzva MAS_088_7.2_2 - Agroprameň aktualizácia č.1(1).pdf (916.69 kB)

zverejnená 24.06.2020

 


Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.2_2.pdf (916.38 kB)

zverejnená 02.03.2020

 

Prílohy k výzve:

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3.48 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34.66 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522.35 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886.34 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (2.98 MB)