Obsah

Výzva MAS - CLLD - MAS_0884.11.pdf (1.77 MB)

 

Dokumenty na stiahnutie:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (969.93 kB)

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3.xlsx (29.68 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr-verzia-1.3.docx (28.53 kB)

priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode-verzia-1.3.docx (18.21 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20.68 kB)

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (21.13 kB)

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx (19.35 kB)

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (24.79 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199.08 kB)

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx (65.07 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16.31 kB)

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (789.65 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21.05 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541.94 kB)

Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf (886.34 kB)

Prílohač.1 prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1.85 MB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22.24 kB)

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS Agroprameň(1).pdf (881.26 kB)