Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Miestna akčná skupina Agroprameň vyhlasuje:

 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 Agroprameň) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/2

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

                                                                            od 21.6.2019 do 15.10.2019.

 

Výzva MAS - CLLD 7.4 Agroprameň.pdf (911.18 kB)

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz.pdf (2.5 MB)

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS Agroprameň.docx (214.23 kB)

priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (91.56 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3.66 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1.docx (267.25 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23.11 kB)