Obsah

Výzva MAS 088/7.2/2

Aktualizácia č. 1

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.2. Touto aktualizáciou č. 1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.11.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Výzva MAS_088_7.2_2 - Agroprameň aktualizácia č.1(1).pdf (916.69 kB)

zverejnená 24.06.2020

 


Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.2_2.pdf (916.38 kB)

zverejnená 02.03.2020

 

Prílohy k výzve:

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3.48 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34.66 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522.35 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886.34 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (2.98 MB)