Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Miestna akčná skupina Agroprameň vyhlasuje:

 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 Agroprameň) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/2

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

                                                                            od 21.6.2019 do 29.5.2020

 

Výzva MAS 7.4 -aktualizovaná.pdf (11.85 MB)

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3.48 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34.66 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522.35 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886.34 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (2.98 MB)